Obchodní podmínky

Podmínky vymezují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost A11 s.r.o., Plzeňská 1348/95, 150 00 Praha 5, IČ: 27120805 (dále jen „dodavatel" nebo „prodávající“) a kupujícího (dále jen „zákazník nebo předplatitel").

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a řídí se zejména občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.; dále i OZ) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.).

Všeobecné obchodní podmínky předplatného

Objednání předplatného
Předplatné lze objednat u A11 s.r.o. a to na webu predplatne.a11.cz. Objednávka proběhne výběrem předplatného a vyplněním a odesláním objednávkového formuláře. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Prodávající potvrdí přijetí objednávky zasláním emailu na adresu dodanou zákazníkem.

Úhrada předplatného
Předplatné lze uhradit všemi platebními metodami nabízenými v na webu predplatne.a11.cz . V případě, že zákazník zvolí pro platbu předplatného platbu bankovním převodem bude mu zaslána (faktura elektronicky nebo poštou) na adresu zákazníka (pláce předplatného). V případě neuhrazení předpisu předplatného (faktura, složenka) do 14 dnů po jeho odeslání vydavatelem bude předplatné ukončeno.

Reklamace
Předmětem reklamace je nedodání výtisku, dodání neúplného nebo nekvalitně vytištěného výtisku, nevložení přílohy.

Reklamaci je možno uplatnit u prodávajícího na emailu predplatne@a11.cz
Zákonná práva spotřebitelů nejsou ustanovením tohoto článku dotčena. Rozsah, podmínky a způsob uplatnění odpovědnosti za vady periodického tisku se pro spotřebitele řídí ustanovením § 2161 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Doručování
Předplatitel zpřístupní doručovateli přístup ke své poštovní schránce. Distribuci provádí společnost Česká pošta s.p. Obchodní podmínky České pošty, s.p. jsou dostupné na všech poštách v České republice a na internetové adrese www.ceskaposta.cz.

Dočasné a trvalé změny, přerušení předplatného
Předplatitel je oprávněn dočasně nebo trvale změnit nebo přerušit odběr předplatného. V tom případě je však nutné informovat prodávajícího a to nejméně 30 pracovních dní před datem účinnosti této změny. Při přerušení předplatného se následně předplatné automaticky prodlužuje o dobu, kdy nebylo doručováno.

Zrušení odběru
Žádost o zrušení předplatného musí proběhnout písemně. Pokud žádá předplatitel zrušení předplatného dříve, než je ukončeno zaplacené období, nevzniká tím nárok na dobropisování zůstatkové částky. Nárok na dobropisování zůstatkové částky vzniká pouze v případě úmrtí.

Odstoupení od smlouvy
Předplatitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. Předplatitel má dále v souladu s § 1829, odst. 1 OZ právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Výjimku tvoří případy vyjmenované v § 1837 OZ , kdy nelze od smlouvy odstoupit, např. v případě dodávky novin, periodik nebo časopisů. Odstoupí-li předplatitel od smlouvy, je prodávající povinen vrátit předplatiteli  zaplacené finanční částky nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem jakým od něho plnění přijal.

Dárky k předplatnému
Pokud je součástí předplatného dárek, je distribuován na doručovací adresu nejpozději do 21 pracovních dní od zaplacení objednávky. Dárek je zasílán Českou poštou. Při nevyzvednutí zásilky bude dárek vrácen na adresu prodávajícího. Následně si může předplatitel dárek vyzvednout do 7 pracovních dní.

Způsob uhrazení ceny za zboží
Zákazníkovi bude vystavena faktura - daňový doklad, která bude zaslána na e-mailovou adresu zákazníka. Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží.

- Zboží je možné v plné výši uhradit osobně v provozovně dodavatele.

- Dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby (Česká pošta, s.p.), přičemž dobírkou nelze uhradit předplatné magazínů.

- Platební kartou - zákazník je po odsouhlasení položek v nákupním košíku, odsouhlasení ceny, zadání povinných údajů a zvolení platby kartou přesměrován na zabezpečené stránky poskytovatele platební brány.

- Platbou převodem poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje.

- Platbu předplatného je též možné uskutečnit složenkou, která bude zákazníkovi zaslána na základě jeho požadavku. U předplatného v případě neuhrazení předpisu předplatného (faktura, složenka) do 14 dnů po jeho odeslaní vydavatelem bude předplatné ukončeno.

Závěrečná ujednání
Smluvní vztah mezi předplatitelem a vydavatelem se řídí ustanoveními zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to i v případě dodávání periodik mimo území České republiky.


Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti od 1. 1. 2019.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz