Lawyers & Business - Speciál II: Compliance 2023/2024

149 Kč / časopis
Skladem

„Začíná podzim 2023, a světem compliance hýbou dvě nové povinnosti: od léta účinný zákon o ochraně oznamovatelů, tedy whistleblowing zákon, a příprava na jeden z pilířů ESG, směrnici CSRD (do češtiny se vžila jako směrnice o podávání zpráv o udržitelnosti); ta sice u nás není stále implementována, nicméně správně by měla být reportována již data za rok 2024, a v řadě společností dotčených přímo i nepřímo tak vrcholí snahy o přípravu sběru datových sad pro tento reporting,“ otevírá úvodní analýzu speciálu magazínu Lawyers & Business Compliance 2023/2024 Martin Froněk z advokátní kanceláře PRK Partners a podrobně obě regulace rozebírá. Whistleblowing je obrovským a aktuálním tématem, a tak ho logicky probíráme rovněž s Vladimírem Valentou, jenž má compliance na starosti v rámci Unie podnikových právníků a této oblasti se věnuje také v rámci České pošty, kde působí. Své rozbory tohoto tématu přidávají taktéž Markéta Deimelová z Taylor Wessing a Barbora Blahutová a Lukáš Vajda ze Sniehotta Vajda Legal. Zvláště ti pak upozorňují na klíčové nedostatky, které podle nich zákon má. Rozsáhle se ale věnujeme třeba i chystanému zákonu o účetnictví (díky textu účetní expertky Hany Březinové a naší spolupráci s nakladatelstvím Wolters Kluwer) nebo změnám, které nastanou u poskytovatelů služeb skupinového financování (v analýze od Jiřího Kokeše z Aegis Law), stejně jako u regulace kryptoměn (o těchto novinkách píšou Anežka Večeřová a Daniel Pikal z PwC Legal) nebo ve stavebním světě (ty rozebírá Vít Šilhavý ze Sphere). Na compliance jsme se ale podívali ještě šířeji. Třeba v rozhovoru s místopředsedkyní České advokátní komory Michalou Plachkou o projektu Advokáti do dětských domovů (advokáti totiž „nové dospělé“ naučí, jak správně nastavit pracovní smlouvu nebo co je trestné) či v komentáři prezidenta Soudcovské unie Libora Vávry, který v souvislosti s právě schvalovaným konsolidačním balíčkem upozorňuje na to, že odjímat soudům možnost nechat své pohledávky vymáhat exekutory nemusí být tak úplně správné a výhodné.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Z obsahu:

Co právě hýbe světem compliance
Martin Frolík, PRK Partners

Začíná podzim 2023, a světem compliance hýbou dvě nové povinnosti: od léta účinný zákon o ochraně oznamovatelů, tedy whistleblowing zákon, a příprava na jeden z pilířů ESG, směrnici CSRD (do češtiny se vžila jako směrnice o podávání zpráv o udržitelnosti); ta sice u nás není stále implementována, nicméně správně by měla být reportována již data za rok 2024, a v řadě společností dotčených přímo i nepřímo tak vrcholí snahy o přípravu sběru datových sad pro tento reporting. A někdy i o nápravu některých skutečností, které by v reportingu vypadaly nelichotivě. 

Podnikové právníky teď nejvíce zaměstnává whistleblowing
Vladimír Valenta, Unie podnikových právníků

Podnikové právníky v oblasti compliance aktuálně vytěžuje nová úprava whistleblowingu. „Příprava našich členů na účinnost zákona je anebo byla v zásadě podobná: získat co nejvíce informací ke ,správnému čtení a porozumění‘ textu zákona, ale také praxí ověřených zkušeností a variant možných řešení požadavků zákona, které budou i nákladově přijatelné,“ říká v našem rozhovoru Vladimír Valenta, vedoucí sekce Compliance Unie podnikových právníků ČR. Z jejich hledáčku ale samozřejmě nezmizela ani témata, jako jsou GDPR nebo trestní odpovědnost právnických osob.

Jak si stojí česká úprava ochrany oznamovatelů v porovnání se zahraničím?
Markéta Deimelová, Taylor Wessing

Zákon o ochran oznamovatel nabyl účinnosti 1. srpna 2023. Od tohoto data musí všechny stanovené subjekty dodržovat povinnosti spojené s ochranou fyzických osob, které podávají oznámení. Takovými povinnými subjekty jsou především zaměstnavatelé zaměstnávající nejméně 50 zaměstnanců, veřejní zadavatelé, některé orgány veřejné moci a zaměstnavatelé podnikající v oblasti finančních služeb, na které se nevztahuje současně novelizovaná úprava AML zákona. Pouze subjektům, které nejsou veřejnými zadavateli a současně zaměstnávají k datu účinnosti zákona méně než 250 zaměstnanců, poskytuje prodlouženou lhůtu pro zřízení a implementaci vnitřního oznamovacího systému, a to až do 15. prosince 2023. 

Český zákon o ochraně oznamovatelů má klíčové nedostatky
Barbora Blahutová, Lukáš Vajda, Sniehotta & Vajda Legal 

Přijetí zákona o ochraně oznamovatelů nepochybně v obecné rovině představuje významně kladný počin a posiluje ochranu oznamovatelů v českém právním prostředí. Zákon ukládá řadě subjektů povinnost zabývat se podaným oznámením, posoudit jeho důvodnost, přijmout nápravná opatření a o výsledcích informovat oznamovatele. Preventivně může působit zákaz odvetných opatření. Zvyšuje se možnost oznamovatelů domoci se svých práv soudní cestou. Současně je však nutné dodat, že zákonodárce nevyslyšel mnohé připomínky a doporučení odborné veřejnosti. Zákon tak zejména neposkytuje ochranu anonymním podáním a dále omezuje rozsah protiprávních jednání, jež mohou být předmětem oznámení. Přijatá podoba zákona je tak nedostatečná.

Nový zákon o účetnictví výrazně nabobtnal. Co je ale třeba ještě dořešit?
Hana Březinová

Ze zveřejněného návrhu nového zákona o účetnictví lze mít za to, že Ministerstvo financí České republiky zůstalo u původního pojetí zákona o účetnictví, který vznikl počátkem 90. let, jehož posláním bylo stanovit práva a povinnosti účetních jednotek, ať mají jakýkoli předmět činnosti. Takový přístup je velmi náročný a vyžaduje od tvůrce nejen značné znalosti v teorii účetní vědy, ale také rozsáhlé praktické zkušenosti se všemi typy účetních jednotek. Zároveň musí zákonodárce mít nadhled, být schopen koncepčního způsobu myšlení a dokázat zobecnit na úrovni účetních zásad (principů) a účetních metod přístup k účetním jednotkám podle způsobu jejich financování. A právě účetnictví lze označit za jazyk financí. 

Jak se změní povinnosti poskytovatelů služeb skupinového financování
Jiří Kokeš, Aegis Law

Dne 10. listopadu 2023 končí přechodné období, v rámci kterého mohou stávající poskytovatelé služeb skupinového financování vymezeného nařízením o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podnikyposkytovat své služby bez povolení České národní banky. V případě, že do tohoto data nezískají příslušné povolení, nesmí vydávat nové nabídky na skupinové financování a mohou v zásadě jen spravovat stávající smlouvy, včetně shromažďování a převodu pohledávek, poskytování služeb úschovy aktiv nebo zpracování úkonů souvisejících s výkonem práv ve společnostech. Jinými slovy, jsou povinni svou činnost utlumit a ze skupinového financování ve smyslu nařízení vystoupit.

Obchodování s kryptoaktivy čeká výraznější regulace
Daniel Pikal, Anežka Večeřová, PwC Legal

Nařízení MiCA je v posledních měsících v investičních kruzích asi nejčastěji skloňovaným předpisem. Evropským subjektům podnikajícím v oblasti kryptoaktiv jako první nabízí komplexní odpověď na dlouho poptávaný regulační rámec. Evropská unie jejím přijetím vyšla vstříc významnému potenciálu inovací na poli digitálních financí a souvisejících služeb. Účinnost MiCA má nastat v roce 2025.

Konec pravidla jeden úřad – jedno řízení – jedno razítko i plánovací smlouvy. Co všechno se příští rok změní ve stavebním právu
Vít Šilhavý, Sphere

Rekodifikace stavebního zákona si kladla za cíl zejména zjednodušit nepřiměřeně složité stavební řízení a zajistit, aby bylo rychlé a transparentní a dále zefektivnit systém stavební správy. Rozeberme si tak, jaké změny přinesla do tohoto stavu poslední novela stavebního zákona, a tedy jaké posuny můžeme ve stavebním právu očekávat v příštím roce.

 

Stovky advokátů pomůžou dětem z dětských domovů
Michala Plachká, Česká advokátní komora

Místopředsedkyně České advokátní komory Michala Plachká patří k hlavním tvářím aktuálního projektu Advokáti do dětských domovů, na němž právníci spolupracují s Nadací Terezy Maxové. „Projekt se zaměřuje na to, jak pomoci dětem, které jsou ve znevýhodněné a složité pozici – opouštějí dětské domovy, vydávají se na samostatnou dráhu a dostávají se do prvních situací, které musí řešit samy za sebe a jež jsou právního charakteru,“ říká advokátka a řídící partnerka vlastní ostravské kanceláře Pure Legal v našem rozhovoru.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz